Regulamin

Osoby do 14 roku – zawsze w towarzystwie Opiekuna
Osoby od 14 – 17 roku – muszą okazać pisemną zgodę Opiekuna

Regulamin

Regulamin ogólny „PARK 17”

 1. Obiekt „PARK17” Park17 Sp. z o.o.  z siedzibą w Bydgoszczy (zwanym w dalszej części Organizatorem) przy Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, REGON: 366205336, NIP: 967-13-84- 191, tel. 570 17 17 77.
 2. Firma Park17 Sp. z o.o. świadczy usługi na terenie obiektu „PARK17”  mieszczącym się przy ul. Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz, tel. 570 17 17 77. Adresem korespondencyjnym jest w/w adres.
 3. Wszystkie osoby korzystające z obiektu „PARK17”, zwane dalej Użytkownikami, są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Wejście na teren obiektu „PARK17” jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Warunkiem korzystania z infrastruktury sportowej “PARK17” jest posiadanie ważnego biletu, uprawniającego do korzystania z infrastruktury. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu. Rodzaj i cennik biletów jest dostępny w kasach oraz na stronie internetowej www.park17.pl Osoby, które nie wykupiły biletu wstępu uprawniającego do korzystania z infrastruktury sportowej obiektu “PARK17” nie mogą z niej korzystać.
 5. Podczas pobytu na terenie obiektu „PARK17” należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi.
 6. Z infrastruktury obiektu „PARK17” korzystać mogą dzieci, młodzież (osoby od lat 14-17) oraz dorośli (osoby, które ukończyły 18 lat). Strefa trampolin jest przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia. Plac zabaw dostępny w obiekcie “PARK17” (zwany małpim gajem) przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla dzieci do lat 12.
 7. Dzieci w wieku od 0 do 14 lat mogą korzystać z infrastruktury sportowej „PARK17” wyłącznie pod opieką rodziców, osób dorosłych, bądź tez opiekuna. Dzieci w wieku od 14 do 17 lat mogą korzystać z infrastruktury sportowej obiektu „PARK17” za pisemną zgodą rodzica, bądź opiekuna dostarczona pracownikowi obiektu „PARK17”. Zgoda może zostać udzielona jedynie na formularzu dostępnym w recepcji „PARK17” bądź tez pobranym ze strony www.park17.pl
 8. Opiekunowie z dziećmi do lat 6 mogą korzystać z infrastruktury sportowej obiektu „PARK17” w ramach jednego biletu.
 9. W obiekcie „PARK17” nie świadczy się opieki nad dziećmi i młodzieżą. Korzystanie z obiektu „PARK17” przez dziecko lub młodzież, na podstawie zgody wyrażonej przez rodziców bądź opiekuna, odbywa się wyłącznie na ryzyko rodzica lub opiekuna.
 10. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez swych niepełnoletnich podopiecznych
 11. Pod opieką rodzica, osoby dorosłej lub opiekuna może przebywać na terenie obiektu „PARK17” grupa maksymalnie 15-stu osób niepełnoletnich.
 12. Opiekun grupy przed wejściem na teren obiektu „PARK17” zobowiązany jest każdorazowo wypełnić formularz zgłoszeniowy grupy zorganizowanej oraz zapoznać członków grupy z wszelkimi obowiązującymi na terenie „PARK17” regulaminami. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w recepcji „PARK17” lub na stronie internetowej www.park17.pl (OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY).
 13. Rodzice, osoby dorosłe, opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących regulaminu oraz instrukcji użytkowania urządzeń.
 14. Korzystanie z infrastruktury sportowej obiektu „PARK17” może być objęte dodatkowym regulaminem, z którym przed skorzystaniem z atrakcji osoba korzystająca ma obowiązek się zapoznać.
 15. Szczegółowe regulaminy obiektu „PARK17” dotyczą m.in. korzystania z trampolin.
 16. Wchodzenie na atrakcje znajdujące się na terenie obiektu "PARK17" oraz wychodzenie z atrakcji może odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych.
 17. Niedozwolone jest przebywanie na terenie obiektu „PARK17” lub korzystanie z infrastruktury sportowej obiektu „PARK17” osób będących pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających. W przypadku stwierdzenia przez obsługę obiektu u danej osoby stanu wskazującego na spożycie alkoholu, bądź innego środka odurzającego, osoba taka zostanie wyproszona z obiektu „PARK17”.
 18. Dzieci agresywne, niszczące zabawki lub elementy wyposażenia będące własnością firmy i niepotrafiące się bawić z innymi dziećmi będą wypraszane z obiektu. W takim wypadku nie należy się zwrot opłat za bilety, a osoby pod którymi opieką dzieci pozostają zobowiązane będą do pokrycia kosztów zniszczeń lub uszkodzeń.
 19. Na terenie „PARK17” zabrania się:
  a. palenia tytoniu oraz papierów elektrycznych, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego miejsc;
  b. wnoszenia lub posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narkotyków, środków odurzających oraz wszelkich przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla  życia lub zdrowia osób przebywających na terenie obiektu „PARK17”,
  c. wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych i bezalkoholowych, a także jedzenia, zakupionych poza terem obiektu „PARK17”;
  d. spożywania napojów oraz jedzenia zakupionych na terenie obiektu „PARK17” w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 20. Korzystanie z infrastruktury obiektu „PARK17” wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. Użytkownik korzysta z infrastruktury „PARK17”  na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, za wyjątkiem szkód powstałych z winy organizatora.
 21. W szczególności organizator nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z infrastruktury obiektu „PARK17” niezgodnie z regulaminami, wskazaniami i poleceniami obsługi czy też z wyłącznej winy użytkowników obiektu „PARK17”.
 22. Obsługa obiektu „PARK17” oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenia czy uszkodzenia przedmiotów należących do osób korzystających z „PARK17”, za wyjątkiem szkód wyrządzonych użytkownikowi umyślnie.
 23. Obsługa obiektu „PARK17” oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione na jego terenie, jak również w jego otoczeniu.
 24. Kara za zgubienie kluczyka do szafki wynosi 30 PLN.
 25. Kara za zgubienie lub zniszczenie zegarka mierzącego czas pobytu w obiekcie “PARK17” wynosi 30 PLN.
 26. W przypadku zagubienia opaski przez osobę niepełnoletnią odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny dziecka.
 27. Zegarek jest indywidualny, zabrania się udostępniania zegarka innemu użytkownikowi Parku17
 28. Po zakończeniu korzystania z Parku Użytkownik zobowiązany jest zwrotu zegarka mierzącego czas pobytu.
 29. Czas korzystania z urządzeń na terenie obiektu Parku17 rozpoczyna się od pobrania zegarka identyfikacyjnego, a kończy się w chwili jego zdania w recepcji przy opuszczaniu obiektu. Za każdą dodatkową  minutę pobierana zostanie opłata w kwocie 0,50zł.
 30. Osoby, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne, do korzystania z obiektu, jak również te u których korzystanie z „PARK17”  może w jakikolwiek sposób zagrażać ich zdrowiu i życiu, nie powinny korzystać z obiektu.
 31. Osoby, o których mowa w punkcie 30 oraz osoby niepełnosprawne korzystają z atrakcji wyłącznie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekuna, pod którego opieką pozostają w czasie pobytu w obiekcie.
 32. Park nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, za wyjątkiem szkód powstałych z umyślnej winy Parku. W szczególności Park nie odpowiada za szkody powstałe wskutek korzystania z atrakcji Parku niezgodnie z regulaminem, wskazaniami i poleceniami personelu czy też z wyłącznej winy Użytkowników.
 33. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter, należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem obiektu „PARK17”.
 34. Na terenie obiektu „PARK17”  jest rejestrowany obraz za pomocą kamer telewizji przemysłowej. Obraz jest rejestrowany dla zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych.
 35. Na terenie obiektu Park17 wizerunek Użytkowników może być zapisywany i utrwalany poprzez:
  - filmowanie
  - fotografowanie
  - nagrywanie
  Użytkownicy wchodzący na teren obiektu Park17 oświadczają, że wyrażają zgodę na zapisywanie, utrwalanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, jak i osób znajdujących się pod ich opieką do celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych Park17.
  Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.
 36. Organizator prowadzi sprzedaż internetową biletów wstępu na teren obiektu „PARK17”  na stronie internetowej pod adresem: www.park17.pl, za pomocą której użytkownicy składają zamówienie.
 37. Użytkownik zamawiając bilet oraz uiszczając cenę wykupuje prawo do skorzystania z atrakcji na terenie „PARK17”  w określonym na bilecie terminie.
 38. Składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej użytkownik zobowiązany jest dokonać wyboru daty i godziny wejścia, rodzaju i ilości biletów, sposobu płatności za bilety oraz zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu, co jest warunkiem realizacji zamówienia.
 39. Po złożeniu zamówienia użytkownik dostaje za pośrednictwem e-mail wiadomość, że zamówienie dotarło do Systemu (potwierdzenie zamówienia).
 40. Cena zakupu biletu jest wiążąca dla organizatora i kupującego według chwili złożenia przez kupującego zamówienia na zakup danego biletu.
 41. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany: cen biletów, rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 42. Jedna osoba może jednorazowo zakupić dowolną ilość dostępnych biletów na korzystanie z atrakcji „PARK17”.
 43. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które organizator nie miał wpływu.
 44. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 45. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje serwis Dotpay SA.. Zgłoszenie reklamacyjne użytkownik przesyła na adres korespondencyjny „PARK17” , który przekazuje je do serwisu Dotpay SA.. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, datę, numer oraz kwotę transakcji. Dotpay SA zobowiązuje się do zapewnienia pełnej i wyczerpującej obsługi reklamacji.
 46. W pozostałych przypadkach reklamacje rozpatruje organizator w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres korespondencyjny, wskazany w regulaminie ogólnym. Reklamacja może zostać udzielona jedynie na formularzu dostępnym w recepcji obiektu „PARK17”  bądź też pobranym ze strony internetowej www.park17.pl  (FORMULARZ REKLAMACYJNY).
 47. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.
 48. Organizator wystawia oraz przesyła faktury elektroniczne, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Faktura elektroniczna, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, z późn. zm.), posiada dokładnie taką samą moc prawną jak jej papierowy odpowiednik. Prośby o fakturę prosimy składać pod adresem korespondencyjnym spółki lub na adres email: kontakt@park17.pl. Faktura zostanie przesłana najpóźniej w ciągu 21 dni od daty świadczenia usługi.
 49. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, jest właściwy rzeczowo Sąd w Bydgoszczy.
 50. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827).
 51. Administratorem danych osobowych jest Park17 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy Jana Karola Chodkiewicza 17,  85-065 Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, tel. 570 17 17 77, REGON : 366205336, NIP: 967-13-84-191.
 52. Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do treści danych osobowych i ich poprawienia.
 53. Podanie danych jest dobrowolne.
 54. We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem należy zwracać się do personelu Parku. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie do personelu Parku wszelkich przypadków naruszania Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań. Wspólna troska o bezpieczeństwo pozwoli nam na bezpieczna zabawę.
 55. Zewnętrzny parking jest parkingiem niestrzeżonym, bezpłatnym dla Użytkowników na czas pobytu w Parku. Pozostawienie pojazdu na parkingu odbywa się na wyłączne ryzyko i wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. Korzystanie z parkingu, nie jest równoznaczne z zawarciem z Parkiem umowy przechowania. Park nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone w pozostawionych pojazdach.