Wersja domyślna Wysoki kontrast

Regulamin

Regulamin ogólny „Park17”


1. Obiekt „Park17” Park17 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (zwanym w dalszej części Organizatorem) przy Jana Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, REGON: 366205336, NIP: 967-13-84-191, tel. 570 17 17 77.
2. Firma Park17 Sp. z o.o. świadczy usługi na terenie obiektu „Park17” mieszczącym się przy ul. Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz, tel. 570 17 17 77. Adresem korespondencyjnym jest w/w adres.
3. Wszystkie osoby korzystające z obiektu „Park17”, zwane dalej Użytkownikami, są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Wejście na teren obiektu „Park17” jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Warunkiem przebywania na terenie „Park17” jest posiadanie ważnego biletu, uprawniającego do wejścia na teren obiektu „Park17”. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu. Rodzaj i
cennik biletów jest dostępny w kasach oraz na stronie internetowej www.Park17.pl Osoby, które nie wykupiły biletu wstępu uprawniającego do korzystania z infrastruktury sportowej obiektu „Park17” nie mogą z niej korzystać.
5. Podczas pobytu na terenie obiektu „Park17” należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi.
6. Z infrastruktury obiektu „Park17” korzystać mogą dzieci, młodzież (osoby od lat 14-18) oraz dorośli (osoby, które ukończyły 18 lat). Strefa trampolin przeznaczona jest dla dzieci od 3 roku życia. Plac zabaw dostępny w obiekcie „Park17” (zwanym małpim gajem) przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla dzieci do lat 12.
7. Dzieci w wieku od 0 do 14 lat mogą korzystać z infrastruktury sportowej „Park17” wyłącznie pod opieką rodziców, osób dorosłych, bądź też opiekuna prawnego. Młodzież w wieku od 14 do 18 lat mogą korzystać z infrastruktury sportowej obiektu „Park17” za pisemną zgodą rodzica, bądź opiekuna dostarczoną pracownikowi obiektu „Park17”. Zgoda może zostać udzielona jedynie na formularzu dostępnym w recepcji „Park17” bądź też pobranego ze strony www.Park17.pl
8. Opiekunowie z dziećmi do lat 6 mogą korzystać z infrastruktury sportowej obiektu „Park17” w ramach jednego biletu.
9. W obiekcie „Park17” nie świadczy się opieki nad dziećmi i młodzieżą. Korzystanie z obiektu „Park17” przez dziecko lub młodzież, na podstawie zgody wyrażonej przez rodziców bądź opiekuna prawnego, odbywa się wyłącznie na ryzyko rodzica lub opiekuna prawnego.
10. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez swych niepełnoletnich podopiecznych.
11. Pod opieką rodzica, osoby dorosłej lub opiekuna może przebywać na terenie obiektu „Park17” grupa maksymalnie 15-stu osób niepełnoletnich.
12. Opiekun grupy przed wejściem na teren obiektu „Park17” zobowiązany jest każdorazowo wypełnić formularz zgłoszeniowy grupy zorganizowanej oraz zapoznać członków grupy z wszelkimi obowiązującymi na terenie „Park17” regulaminami. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w recepcji „Park17” lub na stronie internetowej www.Park17.pl (OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY).
13. Rodzice, osoby dorosłe, opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących regulaminu oraz instrukcji użytkowania urządzeń.
14. Korzystanie z infrastruktury sportowej obiektu „Park17” może być objęte dodatkowym regulaminem, z którym przed skorzystaniem z atrakcji osoba korzystająca ma obowiązek się zapoznać.
15. Szczegółowe regulaminy obiektu „Park17” dotyczą m.in. korzystania z trampolin.
16. Wchodzenie na atrakcje znajdujące się na terenie obiektu „Park17” oraz wychodzenie z atrakcji może odbywać się tylko w miejscach do tegoprzystosowanych.
17. Niedozwolone jest przebywanie na terenie obiektu „Park17” lub korzystanie z infrastruktury sportowej obiektu „Park17” osób będących pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających. W przypadku stwierdzenia przez obsługę obiektu u danej osoby stanu wskazującego na spożycie alkoholu, bądź innego środka odurzającego, osoba taka zostanie wyproszona z obiektu „Park17”.
18. Dzieci niszczące zabawki lub elementy wyposażenia będące własnością firmy i niepotrafiące się bawić z innymi dziećmi będą wypraszane z obiektu. W takim wypadku nie należy się zwrot opłat za bilety, a osoby pod którymi opieką dzieci pozostają zobowiązane będą do pokrycia kosztów zniszczeń lub uszkodzeń.
19. Na terenie „Park17” zabrania się:
a. palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego miejsc;
b. wnoszenia lub posiadania – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narkotyków, środków odurzających oraz wszelkich przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie obiektu „Park17”;
c. wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych i bezalkoholowych, a także jedzenia, zakupionych poza terem obiektu „Park17”;
d. spożywania napojów oraz jedzenia zakupionych na terenie obiektu „Park17” w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
20. Korzystanie z infrastruktury obiektu „Park17” wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. Użytkownik korzysta z infrastruktury „Park17” na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, za wyjątkiem szkód powstałych z winy organizatora.
21. W szczególności organizator nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z infrastruktury obiektu „Park17” niezgodnie z regulaminami, wskazaniami i poleceniami obsługi czy też z wyłącznej winy użytkowników obiektu „Park17”.
22. Obsługa obiektu „Park17” oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenia czy uszkodzenia przedmiotów należących do osób korzystających z „Park17”, za wyjątkiem szkód wyrządzonych użytkownikowi umyślnie.
23. Obsługa obiektu „Park17” oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione na jego terenie, jak również w jego otoczeniu.
24. Kara za zgubienie kluczyka do szafki wynosi 30 zł (trzydzieści złotych).
25. Kara za zgubienie lub zniszczenie zegarka mierzącego czas pobytu na obiekcie „Park17” wynosi 30 zł (trzydzieści złotych).
26. Zegarek jest indywidualny i zabrania się udostępniania go innemu użytkownikami „Parku17” i należy go zwrócić po zakończeniu korzystania z obiektu „Park17”.
27. Czas korzystania z urządzeń na terenie obiektu „Park17” rozpoczyna się od pobrania zegarka identyfikującego, a kończy się w chwili jego zdania w recepcji przy opuszczaniu obiektu. Za każda dodatkową minutę pobierana jest opłata w kwocie 0,50 zł (50 groszy).
28. Osoby, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne, do korzystania z obiektu, jak również te u których korzystanie z „Park17” może w jakikolwiek sposób zagrażać ich  zdrowiu i życiu, nie powinny korzystać z obiektu.
29. Osoby, o których mowa w punkcie 24 oraz osoby niepełnosprawne korzystają z atrakcji wyłącznie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekuna, pod którego opieką
pozostają w czasie pobytu w obiekcie.
30. „Park17” nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, za wyjątkiem szkód powstałych z umyślnej winy „Park17”. W szczególności „Park17” nie odpowiada za szkody powstałe wskutek korzystania z atrakcji obiektu niezgodnie z regulaminem, wskazaniami i poleceniami personelu czy też wyłącznej winy Użytkowników.
31. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter, należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem obiektu „Park17”.
32. Na terenie obiektu „Park17” jest rejestrowany obraz za pomocą kamer telewizji przemysłowej. Obraz jest rejestrowany dla zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych.
33. Na terenie obiektu „Park17”wizerunek Użytkowników może być zapisywany i utrwalany poprzez:
- filmowanie
- fotografowanie
- nagrywanie
Użytkownicy wchodzący na teren obiektu „Park17” oświadczają, że wyrażają zgodę na zapisywanie, utrwalanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, jak i osób znajdujących się pod ich opieką do celów reklamowych, promocyjnych imarketingowych „Park17” 34. Organizator prowadzi sprzedaż internetową biletów wstępu na teren obiektu „Park17” na stronie internetowej pod adresem: www.Park17.pl, za pomocą której użytkownicy składają zamówienie.
35. Użytkownik zamawiając bilet oraz uiszczając cenę wykupuje prawo do skorzystania z atrakcji na terenie „Park17” w określonym na bilecie terminie.
36. Składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej użytkownik zobowiązany jest dokonać wyboru daty i godziny wejścia, rodzaju i ilości biletów, sposobu płatności za bilety oraz zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu, co jest warunkiem realizacji zamówienia.
37. Po złożeniu zamówienia użytkownik dostaje za pośrednictwem e-mail wiadomość, że zamówienie dotarło do Systemu (potwierdzenie zamówienia).
38. Cena zakupu biletu jest wiążąca dla organizatora i kupującego według chwili złożenia przez kupującego zamówienia na zakup danego biletu.
39. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany: cen biletów, rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą
wejścia w życie takich zmian.
40. Jedna osoba może jednorazowo zakupić dowolną ilość dostępnych biletów na korzystanie z atrakcji „Park17”.
41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które organizator nie miał wpływu.
42. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
43. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje serwis DotPay SA. Zgłoszenie reklamacyjne użytkownik przesyła na adres korespondencyjny „Park17”, który przekazuje je do serwisu DotPay SA. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, datę, numer oraz kwotę transakcji. DotPay SA zobowiązuje się do zapewnienia pełnej i wyczerpującej obsługi reklamacji.
44. W pozostałych przypadkach reklamacje rozpatruje organizator w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres korespondencyjny, wskazany w regulaminie ogólnym.
Reklamacja może zostać udzielona jedynie na formularzu dostępnym w recepcji obiektu „Park17” bądź też pobranym ze strony internetowej www.Park17.pl (formularz reklamacyjny).
45. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem DotPay SA.
46. Organizator wystawia oraz przesyła faktury elektroniczne, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Faktura elektroniczna, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, z późn. zm.), posiada dokładnie taką samą moc prawną jak jej papierowy odpowiednik. Prośby o fakturę prosimy składać pod adresem korespondencyjnym spółki lub na adres email: kontakt@park17.pl. Faktura zostanie przesłana najpóźniej w ciągu 21 dni od daty świadczenia usługi.
47. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, jest właściwy rzeczowo Sąd w Bydgoszczy.
48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827).
49. Administratorem danych osobowych jest Park17 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy Jana Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, tel. 570171777, REGON: 366205336, NIP: 967-13-84-191.
50. Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do treści danych osobowych i ich poprawienia.
51. Podanie danych jest dobrowolne.
52. We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem należy zwracać się do personelu „Park17”. Prosimy o niezwłoczne zgłaszaniedo personelu „Parku17”„wszelkich przypadków naruszania Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań. Wspólna troska o bezpieczeństwo pozwoli nam na bezpieczną zabawę.

Park17 Sp. z o.o. biuro@Park17.pl
Jana Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz, Telefon: 570 17 17 77
REGON 366205336, NIP 967-13-84-191